Prüfungsprogramm Übersicht Bukiwaza

Buki waza

Aiki ken
Ken suburiIchi no ken suburi5
4
Ni no ken suburi5
4
San no ken suburi5
4
Yon no ken suburi5
4
Go no ken suburi5
4
Roku no ken suburi4
Shichi no ken suburi4
Ken awaseMigi no ken awase4
Hidari no ken awase4
Go no ken awase3
Shichi no ken awase3
Happō giriHappō giri3
Kumi tachiIchi no kumi tachi2
1
Ni no kumi tachi2
1
San no kumi tachi1
Yon no kumi tachi1
Go no kumi tachi1
Aiki jō
Jō suburiTsuki no buChoku tsuki5
4
3
Kaeshi tsuki5
4
3
Ushiro tsuki5
4
3
Tsuki gedan gaeshi5
4
3
Tsuki jōdan gaeshi5
4
3
Uchi komi no buShōmen uchi komi4
3
Renzoku uchi komi4
3
Men uchi gedan gaeshi4
3
Men uchi ushiro tsuki4
3
Gyaku yokomen ushiro tsuki4
3
Katate no buKatate gedan gaeshi3
Tōma katate uchi3
Katate hachi no ji gaeshi3
Hassō gaeshi no buHassō gaeshi uchi3
Hassō gaeshi tsuki3
Hassō gaeshi ushiro tsuki3
Hassō gaeshi ushiro uchi3
Hassō gaeshi ushiro harai3
Nagare gaeshi no buHidari nagare gaeshi uchi3
Migi nagare gaeshi tsuki3
Jō kataRoku no jō4
Sanjuichi no jō kata3
Jusan no jō kata2
Kumi jōIchi no kumi jō2
1
Ni no kumi jō2
1
San no kumi jō1
Yon no kumi jō1
Go no kumi jō1